Danske Byggecentres persondatapolitik for medlemmer og samarbejdsparter

I fortsat overensstemmelse med persondataloven og med databeskyttelsesforordning (aka GDPR) pr. 25. maj 2018, kan du her læse, hvordan vi behandler og opbevarer dine persondata.

Hvem er Danske Byggecentre?

Denne persondatapolitik omfatter Danske Byggecentre og associerede selskaber, dvs.

Byg-e a / s

Organisationen ByggeBasen FmbA.

DB Fonde

I de tilfælde hvor betegnelserne ’Danske Byggecentre’, ’DB’, ’os’, ’vi’ eller ’vores’ bliver brugt er de associerede selskaber indbefattet.

Du skal derfor være opmærksom på, at du kan have mere end én relation til os, hvorfor formålet for hver relation nødvendigvis ikke er ens. Det betyder desuden, at hvis du ønsker dine data slettet i forbindelse med en relation, kan det være nødvendigt for os at bevare dine data for at kunne opretholde andre relationer. Hvis dette er tilfældet får du naturligvis besked om det.

Hvilke persondata indsamles og hvordan?

DB indsamler (ikke nødvendigvis alle) nedenstående persondata om dig, når du tilmelder dig en eller flere af vores services og/eller abonnementer:

Navn

Cpr-nr. (uddeling af legater eller udbetaling af kørselstillæg)

Telefonnummer

Email

Stillingsbetegnelse eller -beskrivelse

Ansættelsessted

Hvilke af vores services du gør/har gjort brug af

Login og adgangskoder til vores services

Alle oplysninger du måtte videregive til os ved enhver form for korrespondance

Om du deltager/har deltaget i udvalg og/eller netværk

Brugen af vores hjemmesider, hvor vi fremover kan anvende cookies

Din tilmelding til vores services og/eller abonnementer er dit samtykke til at vi må indsamle og behandle dine data.

Data indsamles via vores (og associeredes selskabers):

Hjemmesider

Mobile applikationer

Sociale medieplatforme

Korrespondance pr. telefon, e-mail og/eller brev

Der ud over kan vi modtage oplysninger fra:

Dit ansættelsessted

Virksomheder og/eller opslagsværk som sælger oplysninger

De optalte services og abonnementer omfatter bl.a., men er ikke begrænset til:

Nyhedsbrev fra DB og Byg-e

Support på Byg-e og ByggeBasen

Deltagelse i kurser og arrangementer

Deltagelse i, besøg på og/eller information om BYGGERI-messen

Brug af ByggeBasen og DB varenummersystem

Brug af e-handelssystemet Byg-e

Når du er i dialog (f.eks. via brev, email, telefon) med os med ønske om løsning af et problem eller yderligere oplysninger om emner vedrørende branchen og dennes interesseområder

Deltagelse i bestyrelser, udvalg og projektgruppern

Nye services eller tiltag der iværksættes i forbindelse med DBs varetagelse af branchens og associeredes selskabers interesser

Følgende data indsamles/generes automatisk, når du bruger vores services og/eller abonnementer:

Transaktioner og dine besøg på vore hjemmesider, herunder (men ikke begrænset til) trafikdata, positionsdata, og andre personhenførbare kommunikationsdata og de ressourcer, du har adgang kan blive indsamlet efter samtykke.

Teknisk information kan blive automatisk indsamlet. Dette gælder anonyme (ikke personhenførbare) data indsamlet af hosting-servere til statistiske formål. Herunder internetprotokol (IP)-adressen, derudover browsertype og -version, weblogs, tidszoneindstilling, browser-plugin-typer og -versioner, operativsystem og -platform.

Hvorfor vi bruger dine persondata?

Vi behandler altid dine data lovligt, seriøst og med nedenstående formål:

For at kunne håndtere kommunikation og informationsudveksling med vore nuværende og potentielle medlemmer og samarbejdsparter

For at kunne sikre dig den bedste oplevelse ved brugen af vores services og abonnementer

For at kunne informere dig om nyheder og emner med interesse for branchen om dens virke

For at kunne gennemføre ovenstående vedr. fremtidige services og abonnementer

Hvem får adgang til dine data?

Vi deler kun dine informationer med vores associerede selskaber, hvis vi mener det kan være til gavn for din brug af vores services fra vores andre enheder.

Sådan opbevarer vi dine persondata

Vi har iværksat de foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementerings­omkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Data er derfor placeret på servere i et sikkert hosting center (i Danmark), hvor der er brandsikkerhed og nødstrøm. Hele området er aflåst, og der er krav om kode, irisscanning samt brik for at kunne tilgå data fysisk. Det er således kun DB, der har adgang til serverne.

Data er derfor placeret på servere i et sikkert hosting center (i Danmark), hvor der er brandsikkerhed og nødstrøm. Hele området er aflåst, og der er krav om kode, irisscanning samt brik for at kunne tilgå data fysisk. Det er således kun DB, der har adgang til serverne.

For at sikre at personfølsomme oplysningerne ikke kommer i uvelkomnes hænder eller brug, bruges et krypteringsprogram til at sikre data. Kun de personer der får udleveret et sikkert kodeord vil have mulighed for at komme til drevet. Kodeordet udleveres kun til personer, som har et reelt behov for at arbejde med de data.

DB sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til dine personoplysninger. Adgangen til oplysningerne lukkes derfor ned, hvis autorisationen fratages eller udløber. DB sikrer ligeledes, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, som du har en relation med os, dvs. gør brug af vores services og/eller abonnementer. Opsiger du én eller alle services og/eller abonnementer hos os opbevarer vi dine data så længe det er nødvendigt for os at afslutte samarbejdet samt sikre den nødvendige dokumentation. Som udgangspunkt slettes dine oplysninger senest 5 år efter sagens afslutning – dog slettes følsomme oplysninger allerede efter 1 år.

I tilfælde hvor dine oplysninger er nødvendige for vores dokumentation af f.eks. underskrift af kontrakter og aftaler på vegne af din arbejdsplads opbevarer vi oplysninger så længe som kontrakten eller aftalen er gældende.

Der kan fremgå oplysninger om dig i de sagsdokumenter (emails, breve, telefonnotater samt øvrige dokumenter), der knytter sig til vores service og/eller abonnementer eller din henvendelse vedrørende andre forhold. I sådanne tilfælde afhænger opbevaringsperioden af oplysningens karakter og formålet med behandlingen. Udgangspunktet er, at dine oplysninger slettes senest 5 år efter sagens afslutning – dog slettes følsomme oplysninger allerede efter 1 år.

I særlige tilfælde gemmer vi personoplysninger i længere tid til arkivformål i samfundets interesse. Det gælder f.eks. oplysninger om ledelse samt repræsentanter i samfundsrelevante udvalg.

Hvor lovgivning kræver det, opbevarer vi dine data i den krævede periode. Oplysninger om dine økonomiske transaktioner, f.eks. betaling for kurser eller arrangementer, slettes efter 5 år fra udgangen af regnskabsåret.

Dine rettigheder

Persondataloven giver dig følgende rettigheder:

Ret til at blive orienteret om indsamling og behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling

Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk

Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk

Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du dine data berigtiget, slettet eller udleveret skal du henvende dig til Brancheforeningen Danske Byggecentre på persondata@bdb.dk.

Seneste version af Danske Byggecentres persondatapolitik

Du kan altid finde den seneste version af DBs persondatapolitik her på siden.

Senest opdateret 25. maj 2018