DB20 – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer.

Grundlæggende information om DB20

Her finder du grundlæggende information om DB20 – DBs salgs- og leveringsbetingelser og betingelserne for at bruge dem.

DB20 afspejler branchens sædvaner og kutymer og finder anvendelse som aftalegrundlag for Brancheforeningen Danske Byggecentres (DB) medlemmers salg til PROFESSIONELLE kunder og er gældende for alle leverancer i Danmark.

Kundens accept af DB20

DB20 skal være modtaget og accepteret af Kunden for at være bindende for Kunden. Ved oprettelse af konto for nye professionelle kunder bør DB20 være en integreret del af aftalegrundlaget, som kunden – helst ved underskrift – bekræfter sin accept af. Nuværende kontokunder skal informeres om, at I har nye salgs- og leveringsbetingelser. Dette kan f.eks. ske ved systematisk udsendelse af besked om, at de salgs- og leveringsbetingelser, forretningen handler efter, bliver DB20. Det vil være hensigtsmæssigt at opbevare dokumentation for udsendelsen af beskeden inklusiv betingelserne. Den sikreste dokumentation for at DB20 er aftalt mellem parterne vil naturligvis være, hvis eksisterende kontokunder ved underskrift bekræfter deres accept af de nye salgs- og leveringsbetingelser.

DB20 bør ligeledes vedlægges alle tilbud og ordrebekræftelser – og meget vigtigt er – at selve tilbuddet eller ordrebekræftelsen direkte henviser til DB20. Er DB20 for eksempel gengivet på bagsiden af tilbuddet eller ordrebekræftelsen, skal der på forsiden henvises til bagsiden.

– Kontokunder

I forbindelse med indgåelse af aftale om oprettelse af konto med en kontokunde bør det fremgå klart og tydeligt af kontoaftalen, at alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra det pågældende DB-medlem til kontokunden indgås i henhold til de i DB20 fastsatte betingelser. Endvidere bør et eksemplar af DB20 vedlægges kontoaftalen som bilag. Følgende tekst kan indsættes i kontoaftalen:

”Alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra

[indsæt DB-medlemmets navn] til [indsæt navnet på kontokunden] sker i henhold til Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer (”DB20”) (DB20 er vedlagt denne kontoaftale som bilag [1])”.

Det bør endvidere anføres umiddelbart inden kontokundens underskrift på kontoaftalen, at kontokunden ved sin underskrift accepterer, at DB20 er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra det pågældende DB-medlem til kontokunden medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Følgende tekst kan indsættes i kontoaftalen:

”Ved sin underskrift på denne kontoaftale accepterer [indsæt navnet på kontokunden], at DB20 er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra [indsæt DB-medlemmets navn] til [indsæt navnet på kontokunden] med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.”

I forbindelse med det pågældende DB-medlems efterfølgende tilbud, ordrebekræftelse og leverancer under kontoaftalen bør det tilsvarende tydeligt anføres, at det pågældende tilbud, ordrebekræftelse eller leverance sker i henhold til DB20.

– Kontantkunder

I forbindelse med kontantkøb, bør det i videst mulig omfang anføres med opslag eller lignende i forretningen, at købet sker i henhold til DB20. Følgende tekst kan benyttes i et opslag:

”Professionelle kunder handler i [indsæt DB-medlemmets navn] i henhold til Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer (”DB20”).”

Under opslaget bør opsættes en beholder med kopi af DB20, så de professionelle kunder let kan indhente en kopi heraf.

Endvidere bør en kopi af DB20 være tilgængeligt som trykt pjece eller lignende ved den eller de kasselinjer, hvor kontantkøbet gennemføres. Det kan endvidere anbefales, at det på kvitteringen klart og tydeligt anføres, at købet er sket i henhold til DB20. Følgende tekst kan benyttes:

”Alle professionelle kunders kontant- og kontokøb hos [indsæt DB-medlemmets navn] sker i henhold til Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer (”DB20”).”

Kopi af DB20 bør udleveres sammen med kvitteringen eller optrykkes på kvitteringens bagside så vidt muligt.

Ved kontantkøb er det ofte vanskeligt at bevise vedtagelsen af almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Den optimale løsning for vedtagelse af sådanne betingelser er indgåelse af en skriftlig vedtagelsesaftale. Denne løsning er dog næppe praktisk mulig ved kontantkøb. Ovenstående retningslinjer er derfor nok den bedst anvendelige løsning, selvom denne fremgangsmåde ikke giver garanti for, at en domstol i en eventuel tvist vil finde frem til, at vedtagelse af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser faktisk er sket.

– Elektroniske kunder

Afgivelse af tilbud via e-mail

Hvis DB-medlemmet afgiver tilbud pr. e-mail, bør det klart og tydeligt i e-mailen fremgå, at DB20 skal gælde for tilbuddet. Et link til DB20 på det pågældende DB-medlems hjemmeside skal indsættes i mailen. Alternativt kan PDF-kopi af DB20 vedhæftes e-mailen. Derved har kunden nem adgang til at gøre sig bekendt med DB20.

Det bør endvidere anføres i e-mailen, at kunden ved at acceptere det fremsendte tilbud accepterer, at DB20 skal gælde for tilbuddet og efterfølgende leverancer i forbindelse hermed.

Køb via hjemmeside

Hvor tilbud eller salg udelukkende sker ved elektronisk kontakt mellem DB-medlemmet og kunden bør det tilsvarende fremgå klart og tydeligt, at aftalen mellem DB-medlemmet og kunden sker i henhold til DB20.

Hvis et køb f.eks. sker via en hjemmeside, kan DB20 gyldigt vedtages mellem parterne, hvis kunden på en elektronisk side, ved at klikke i en boks umiddelbart inden betaling eller afgivelse af ordre, skal acceptere, at DB20 gælder for det pågældende køb.

Såfremt det er teknisk muligt, bør der gives kunden adgang til at scrolle igennem hele DB20 (altså læse alle betingelserne i DB20), således at det først er muligt at klikke i boksen, når kunden er nået til den sidste tekst i DB20. En alternativ løsning kan være, at der er et link til DB20, der åbner i et separat vindue, således at kunden har adgang til at printe en kopi af DB20. Således har kunden nem adgang til at gøre sig bekendt med DB20, inden kunden klikker i boksen for at acceptere vedtagelsen heraf.

Følgende tekst kan anvendes i forbindelse med acceptboks:

”Kunden har læst Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer ”DB20”) og accepterer, at DB20 er gældende for dette køb. Acceptér [ ].”

Bemærk, at det er vigtigt for den elektroniske vedtagelse af DB20, at kundens accept af DB20 ikke er udfyldt på forhånd. Det er med andre ord vigtigt, at kunden selv aktivt klikker i acceptboksen, og at købet ikke kan færdiggøres, før boksen er klikket af.

Tilbydes e-handel skal det fremgå klart og tydeligt af det pågældende DB-medlems hjemmeside, at DB20 skal gælde for ethvert tilbud, ordrebekræftelse og/eller leverance fra DB medlemmet til dets kunder med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

– Kunders forretningsbetingelser

Såfremt en kunde med sin accept fremsender egne indkøbsbetingelser eller lignende vil sådanne sædvanligvis komme frem efter DB-medlemmet har fremsendt DB20 til kunden (f.eks. i forbindelse med afgivelse af tilbud).

For at sikre, at kundens indkøbsbetingelser ikke kan anses for en ”skriftlig aftale” om at fravige DB20, er det vigtigt, at DB-medlemmet skriftligt tilkendegiver overfor kunden, at de fremsendte indkøbsbetingelser ikke anses for vedtaget. Herved sikres det, at der ikke senere opstår uenighed om hvilke forretningsbetingelser, der rent faktisk gælder i det konkrete tilfælde.

Følgende tekst kan benyttes:

“Senest ved fremsendelse af ordrebekræftelse meddeles: [Medlemmets navn] må samtidig meddele, at DB20 ikke kan fraviges og kunders indkøbsbetingelser er således ikke vedtaget mellem [indsæt medlemmets navn] og [kundens navn].”

Produktansvar

Punkt 16.2 i DB20, omkring produktansvar, fastholdes i samme form som i DB 2002. Det indebærer, at hver enkelt forretning i punkt 16.2 skal angive sit eget maksimumbeløb ved bestilling af DB20.

DB anbefaler, at hvert medlem kontakter sit forsikringsselskab med henblik på at få oplyst hvilket maksimumbeløb, der skal indsættes som begrænsning af ansvar for produktskader ved erhvervstingskader.

Udvidet ansvar

Punkt 14 i DB20 er den væsentligste opdatering, og går i sin helhed ud på, at give symmetri igennem værdikæden, hvad angår udvidet ansvar på byggematerialer.

Der henvises i DB20 til www.udvidetansvar.dk. Herpå findes leverandører af byggematerialer, som har tiltrådt udvidet ansvar på samtlige af leverandørens byggematerialer.

Dette punkt er udvidet, således at Jeres kunder mere bevidst kan udvælge byggematerialer, og at Jeres kunder kan videreføre ansvaret ved fejl og mangler til leverandøren, uden at I påtager jer en øget risiko.

I kan finde råd og vejledning omkring mangelindsigelser i forbindelse med en udvidet ansvarperiode her.

Ejendomsforbehold

Punkt 5 i DB20 er udvidet med et ejendomsforbehold, således at ejendomsretten til varer forbliver Jeres indtil hele købesummen er betalt. Dermed åbner vi mulighed for, at I kan hjemtage varer fra konkursbo mm.

I kan kontakte Asser Tønnesen, DB, ath@bdb.dk eller 40 62 78 77 for råd og vejledning omkring fastholdelse af ejendomsforbehold.

DBs copyright til DB20 er velbegrundet

Copyrighten til DB20 tilhører DB som organisation. Kun DBs medlemmer må anvende DB20.

I kan kontakte Asser Tønnesen, DB, ath@bdb.dk eller 40 62 78 77 for råd og vejledning omkring fastholdelse af ejendomsforbehold.

DBs medlemmer kan bestille DB20 her i form af pdf-filer. Der er mulighed for at få medlemsvirksomhedens navn og logo – på bagsiden af DB20.

Alle medlemmer, som bestiller DB20 registreres i DBs medlemsdatabase som officielle og berettigede brugere af DB20. DBs anledning til så striks at fremhæve og påberåbe sig copyrighten til DB20 har flere årsager. Tidligere udgivelser af DB-betingelserne har gennem årene været genstand for misbrug og “privat” initieret omformulering, internt blandt enkelte medlemsvirksomheder og eksternt i ikke berettigede brugerkredse.

Når DB responderer i forhold til domstole, advokater og myndigheder, afslører aktindsigten nogle af disse misbrug. I så tilfælde må DB i sine responsa anføre, at der ikke er tale om branchens officielle aftalegrundlag og betingelseskompleks.

Når DB på anfordring bistår medlemsvirksomhederne i retssager og tvistigheder, kan DBs interne brugerregistrering umiddelbart fortælle, hvorvidt pågældende virksomhed – gennem tidligere registreret bestilling af DB20 – er berettiget bruger. Derfor er påberåbelse af copyrighten og den nødvendige registrering af brugeren af vital og afgørende betydning for DBs sagsengagement, hvilket DB beder om medlemmernes forståelse for.