En del af resultaterne fra undersøgelsen vil i 2025 indgå i en afrapportering til EU om naturtypernes bevaringsstatus og tilstand.

Naturen har det generelt bedre indenfor de EU-beskyttede habitatområder end uden­for. Naturtyperne er dog, uanset placering, i forskellig grad negativt påvirket, når der måles på forskel­lige indikatorer, fx tilgroning, skovdrift, næringsstofbelastning, afvanding og konkurrence fra invasive arter.

Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der er udarbejdet på baggrund af data fra Miljøstyrelsens nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA.

Analysen viser også, at naturen påvirkes af unaturligt mange næringsstoffer, og at dette eksempelvis ses i sammensætningen af plantearter.

Rapporten omfatter en præsentation af en række indikatorers tilstand i perioden 2017-2022 og deres udviklingstendens fra 2004-2022.

Udviklingstendensen 2004-2022

DCE har analyseret på en række indikatorer for naturtyperne. For de naturtypeindikatorer, hvor det har været muligt at analysere udviklingstendenserne for perioden 2004-2022, vurderes det, at tilstanden er stabil for 58 procent af naturtypeindikatorer, 27 procen af indikatorerne er i tilbagegang, mens 15 procent af indikatorerne er i fremgang.

Aarhus Universitet offentliggjorde i februar 2024 de øvrige faglige delrapporter for NOVANA-programmet i 2022, som universitetet udarbejder for Miljøstyrelsen. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS, står for rapporten om grundvandsovervågningen.

Med udgivelsen af naturtyperapporten ved Aarhus Universitet sættes der punktum for overvågningsperioden 2017-22, men data fra overvågningen vil blive brugt til en mere detaljeret afrapportering til EU i 2025.

Læs naturtyperapporten her

Fakta om NOVANA

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand. NOVANA består af 8 delprogrammer: Hav og fjord, søer, vandløb, grundvand, stoftransport og landovervågning, miljøfarlige forurenende stoffer og punktkilder, natur og arter samt luft.

NOVANA bidrager til, at Danmark opfylder de forpligtelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.
De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

Læs mere om NOVANA her.

Kilde Miljøstyrelsen: mst.dk