Byggebranchen står ved en kritisk skillevej, hvor de folkevalgte skal træffe afgørende beslutninger for at imødegå klimaforandringerne og sikre den grønne omstilling af branchen. Vi hilser de igangværende forhandlinger om en ny grænseværdi velkommen og ønsker at rette opmærksomheden mod en afgørende faktor i den grønne omstilling – materialeproducenterne og behovet for flere miljøvaredeklarationer (EPD'er).

Vi deler ønsket om at nedbringe byggeriets udledning og støtter målet om at reducere grænseværdien betragteligt, men politikerne bør tage højde for, at det ikke blot handler om at fastsætte grænser, men også om at sikre, at disse grænser er baseret på validt og retvisende data.

Derfor er det alarmerende at de små og mellemstore byggevareproducenter oplever uoverskuelige omkostninger, i forhold til udgifterne ved at udarbejde EPD'er. Omkostningerne på op til 150.000 kr. pr. EPD udgør en stor hindring for mange SMV'ers aktive deltagelse i den bæredygtige omstilling og kan ende med at tage livet af flere af dem. For at høste de mange positive effekter af EPD’erne, er det vigtigt, at det store lag af små og mellemstore virksomheder i byggebranchen får bedre mulighed for at deltage. Særligt da vi herfra ser en række grønne løsninger, som vil gavne byggeriets grønne omstilling.

Flere EPD'er er nøglen til at skabe gennemsigtighed, konkurrence og sammenlignelighed i byggeriets klimaaftryk. Ved at opmuntre og støtte materialeproducenter i udarbejdelsen af EPD’er, sikrer vi et solidt datagrundlag for hele branchen, som er afgørende for at trække byggebranchen i en grønnere retning.

Digitalisér processen med at udarbejde EPD’er:

Vi mener, at der er behov for at udnytte standardiseringen og udvikle en/flere ”EPD-generator”, der kan gøre det nemmere og billigere for byggevareproducenter at udarbejde EPD’er. Om EPD-generatoren udbydes på materialegruppeniveau via brancheforeninger eller som en generel EPD-generator for flere materialegrupper, er for os uvæsentligt. Det vigtigste er, at udarbejdelsen af EPD’er gøres tilgængelig for særlig SMV’er.

En EPD-generator er et værktøj, der gør det muligt for virksomheder at udvikle deres egne EPD'er som opfylder kravene i ISO14025/EN15804. Generatoren vil være baseret på en database med generiske-miljødata for råvarer, energi, transport, affald og ikke-hemmeligholdt uploadet EPD-data fra andre producenter samt den enkelte virksomheds uploadede EPD-data.

En EPD-generator fungerer ved, at den oprettes for en varegruppe, der etableres et kvalitetssikringssystem således, der kan indtastes specifikke oplysninger om det produkt, der ønskes deklareret. Informationerne omfatter produktsammensætning, transportoplysninger, energiforbrug og affald fra produktion.

EPD-generatoren bruger derefter miljødataene i databasen til at beregne produktets miljøpåvirkning. Resultaterne præsenteres i en produktspecifik EPD-rapport, der er i overensstemmelse med internationale standarder. Selve udarbejdelsen og verificeringen af EPD’en vil typisk tage omkring 24 timer.

Prisen pr. EPD vil afhænge af prisstrukturen hos den enkelte EPD-generator udbyder, men prisen pr. EPD vil være markant lavere, da hele processen er standardiseret og digitaliseret. Foruden den langt billigere pris, bliver det også muligt for byggevareproducenterne enkelt, billigt og hurtigt at opdatere EPD’er, når der sker ændringer i f.eks. råvareleverandører, transportformer eller materialesammensætning. Noget der ellers ville tage måneder og koste mellem 100.000 og 150.000 kr.

Endelig vil den standardiserede og digitale proces med at udarbejde og opdatere EPD’er gøre det let og enkelt at foretage digital 3. parts validering af miljøvaredeklarationerne, inden de publiceres.

Løsning:

Vi foreslår at genåbne EPD-puljen og allokere midler til udarbejdelsen af produkt- og branchespecifikke EPD’er. EPD’erne skal herefter uploades til EPD-generatorens database, for at højne og præcisere de generiske EPD-data. Det vil betyde, at efterfølgende EPD’er vil dannes på baggrund af mere retvisende EPD-data fra start. Det vil fortsat være muligt at udvikle produktspecifikke EPD’er, men mængden af data der skal præciseres og tilpasses vil være mindre.

Vi er opmærksomme på, at branchespecifikke EPD'er i sin natur er mindre præcise end produktspecifikke. Når vi alligevel foreslår det, sker det ud fra devisen 'Det gode skal IKKE være det bedstes værste fjende.' Målet med løsningsforslaget er at øge den generelle datamængde og give særligt SMV'er en chance for at udvikle deres egne EPD'er.

Vi opfordrer politikerne til at anerkende udfordringerne for materialeproducenter og arbejde hen imod at skabe et miljø, hvor EPD'er bliver en standard og ikke en byrde. En vellykket grøn omstilling kræver et samarbejde hvor ingen bliver efterladt på perronen, og hvor alle kan deltage aktivt.

Debatindlægget blev bragt i Altinget by og Bolig d. 5 februar.