Klimainvesteringer, -afgifter og andre tiltag kan forventes at få positive beskæftigelseseffekter i en række sektorer i Danmark. Det konkluderer en ny gennemgang af litteraturen på området, som Klimarådet har fået foretaget. Rådet vil bruge gennemgangen i sit videre arbejde.

Den grønne omstilling kan forventes at skabe en masse nye jobs for både faglærte og ufaglærte.

Det konkluderer konsulentfirmaet HBS Economics i en gennemgang af studier, som de har foretaget for Klimarådet. Formålet med gennemgangen har været at sammenfatte den seneste og mest relevante viden om, hvilken effekt den grønne omstilling kan få på arbejdsmarkedet. Gennemgangen har set på mere end 200 studier fra ind- og udland. 45 af dem er vurderet at være særligt relevante for det danske arbejdsmarked.

Forperson for Klimarådet Peter Møllgaard finder konklusionen interessant. Han fremhæver, at den peger på mulige gevinster i omstillingen.

De positive beskæftigelseseffekter er udtryk for, at omstillingen kommer til at skabe nye job og nye jobmuligheder. Og man kan forestille sig, at det vil komme borgere og lokalområder til gavn,” siger han.

Samtidig peger Peter Møllgaard dog på, at effekterne også er udtryk for en mulig udfordring og risiko. Der kan nemlig blive mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer, når de nye job skal besættes.

Det vigtige bliver, hvordan samfundet sikrer, at vi har de rigtige kompetencer. Vi skal undgå at mangel på folk med en bestemt faglighed eller uddannelse kommer til at stå i vejen for omstillingen,” siger han. Han fortæller, at Klimarådet vil bruge gennemgangen i sit videre arbejde.

Peter Møllgaard fremhæver også, at de samlede effekter dækker over forskydninger mellem forskellige brancher. Man vil altså se fald i beskæftigelsen i nogle brancher, og stigninger i andre. Ifølge litteraturgennemgangen vil de positive beskæftigelseseffekter især være koncentreret i energi- og forsyningssektoren, bygge- og anlægssektoren og i industrien.

Der kan på den anden side ske et fald i beskæftigelsen i landbruget og de brancher og sektorer, som arbejder med fossile brændsler. Det er i den forbindelse interessant, at der forventes efterspørgsel både efter ufaglært og faglært arbejdskraft til den grønne omstilling.

Der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige beskæftigelseseffekter. Samtidig har samfundet også brug for arbejdskraft til andre formål end opfyldelsen af klimamålet. Bl.a. derfor kan det være en god ide, hvis tiltag for at løse udfordringerne har fokus på de generelle rammer og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, vurderer HBS Economics i gennemgangen.

Læs rapporten her

Kilde: Klimarådet