Udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen) sendes nu i offentlig høring indtil den 21. januar med henblik på ikrafttrædelse den 14. februar 2022. 
 
De foreslåede ændringer sker som følge af tilpasning til EU-forordning 2015/1185 om krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (brændeovnsforordningen), der pr. 1. januar 2022 er trådt i kraft i EU´s medlemslande.

Herudover er dispensationsordningen vedrørende partikelkravene for halmfyr i landzone udløbet pr. 31. december 2021. Partikelkravene i bekendtgørelsens bilag 3 gælder nu både for halmfyr i byzone og landzone. Som følge heraf ophæves § 15 og overgangsbestemmelsen i § 20, stk. 2 for halmfyr i landzone.
 
Dokumenterne til høringen kan findes her