Byggeriet står for mere end 40 procent af den samlede danske udledning af CO2. Øget brug af træ luftes som en af løsningerne på klimaudfordringen. Men branchens erfaring med at bygge i træ er begrænset. Gennemgribende forskningsprojekt ledet af forskere på Instituttet BUILD på Aalborg Universitet med støtte fra VILLUM FONDEN og Realdania skal klæde byggebranchen på til at prioritere træ i fremtidens byggeprojekter. To nye rapporter, der undersøger erfaringer samt ”klimaregnskab” for en række nyere træbyggerier, er netop udkommet.

 

De nye rapporter tilfører vigtig ny viden, fordi de sikrer bedre forståelse for, hvad der er muligt i forhold til en nødvendig reduktion af byggebranchens negative klimapåvirkning.

Professor i bygningers bæredygtghed Harpa Birgisdottir

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør udledninger fra konstruktion og byggematerialer 50-75 procent af dens samlede CO2-belastning. Fokus på byggematerialernes udledninger er derfor afgørende i forhold til den grønne omstilling af byggebranchen.

Der er i stigende grad fokus på at reducere klimapåvirkningen fra materialer anvendt i byggeriet som et supplement til at nedbringe driftsenergien fra bygningerne.

I den sammenhæng er der lige nu stor interesse for træ og andre biobaserede byggematerialers potentiale for at reducere klimapåvirkningerne. Dette skyldes blandt andet materialernes evne til at optage CO2 fra atmosfæren og lagre kulstoffet under vækst, indtil det atter frigives til atmosfæren gennem nedbrydning ved endt levetid.

Historisk set er der bygget med træ i Danmark, men med industrialiseringen samt de tilgængelige ressourcer i landet er kendskabet til træbyggeri blevet aflært i store dele af byggebranchen, undervisnings- og forskningsmiljøet. Det har medført, at der i branchen er en oplevelse af, at det er vanskeligt at overholde bygningsreglementets krav, når der bygges i træ. Der eksisterer dog træbyggerier i Danmark, og en række organisationer har gennem en årrække oparbejdet kompetencer og viden på området.

 

VIGTIGE ERFARINGER MED PRAKSIS FRA NYERE TRÆBYGGERI

Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan reducere klimagasudledningerne fra et byggeri betragteligt. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt fra instituttet BUILD på AAU, der er støttet af VILLUM FONDEN og Realdania, skal udvikle en regnemodel for træbyggeriet og dokumentere det miljømæssige potentiale.

To nye rapporter under projektet er netop udkommet (”Erfaringer fra 20 træbyggerier – Eksisterende træbyggerier 2021” samt ”Klimapåvirkning fra 20 træbyggerier – LCA på eksisterende træbyggerier”).

Rapporterne giver byggebranchen et indblik i en række eksisterende træbyggerier. Målet er at vise, hvilken type træbyggerier der allerede eksisterer i dag og som kan inspirere og være kilde til læring for andre i branchen, som ønsker at bygge i træ. Rapporterne dokumenterer desuden klimaregnskabet ved brug af træ i et byggeri ved brug af livscyklusanalyser (LCA) for byggematerialer og teknik.

- De 20 bygningscases, vi har undersøgt, er i sig selv bevis på, at det kan lade sig gøre at bygge i træ. En række aktører har oparbejdet erfaring og kompetencer inden for træbyggeri. Øvelse har gjort dem dygtige, og der er potentiale for at udbrede praksisserne yderligere, udtaler Alexandra Wittchen, der er videnskabelig assistent på instituttet BUILD og medforfatter til rapporten ”Erfaringer fra 20 træbyggerier – Eksisterende træbyggerier 2021”.

Forskernes interviews med projekterende fagfolk, der har været tilknyttet projekterne, har også vist, at de barrierer, som byggebranchen oplever med at overholde bygningsreglementet, faktisk kan håndteres i praksis.

 

NØDVENDIG VIDEN FOR KOMMENDE KLIMAKRAV TIL BYGGERIET

De undersøgte træbyggerier har generelt lave klimapåvirkninger set i forhold til gennemsnitligt byggeri. Men variationen i klimapåvirkning er stor.
 

- Det er interessant, fordi det fortæller os, at det ikke udelukkende er brugen af træ, der giver gode resultater. For eksempel har udformningen af bygningen samt det øvrige materialevalg stor betydning. Samlet set understreger rapporten vigtigheden af at fokusere på bygningen som helhed, og peger på vigtigheden i at anvende LCA (livscyklusvurderinger) som en del af designprocessen, pointerer postdoc på BUILD Freja Nygaard Rasmussen medforfatter til rapporten ”Klimapåvirkning fra 20 træbyggerier – LCA på eksisterende træbyggerier”.

Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har i flere år arbejdet med at opbygge den viden, vi har i Danmark omkring bygningers klimabelastning. En viden, som har været nødvendig for at kunne fastlægge de kommende kravværdier i bygningsreglementet fra 2023.

- Vi har haft mulighed for at indsamle mere data og dermed optimere den viden, vi fik med en tidligere rapport om klimpåvirkning fra 60 bygninger. Casene med træbyggeri i den nye rapport tilfører en vigtig ny viden, fordi den sikrer bedre forståelse for, hvor vores baseline i byggeri ligger, og hvad der er muligt i forhold til en nødvendig reduktion af byggebranchens negative klimapåvirkning, siger forskningsprojektets leder og professor på BUILD, Harpa Birgisdóttir, der også kan løfte sløret for, at de næste analyser i projektet allerede er i gang. Yderligere bygningscases skal analyseres for at få en bedre forståelse for, hvilken betydning bygningers funktion og geometri har i forbindelse med CO2 aftrykket. Og så undersøges betydningen af timingen for, hvornår CO2 udledes.

 

FAKTA


Mange af de undersøgte træbyggerier overholder kravene fra den frivillige bæredygtighedsklasse på 8 kg CO2/m2/år til trods for, at de ikke er designet med henblik på at reducere CO2-forbruget. Derfor kan branchen godt klare den grænseværdi. Men det at bygge med træ i bærende konstruktioner er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er et CO2-let byggeri. Der er udfordringer med særlige bygningstyper såsom institutioner, skoler og dagligvarebutikker på grund af geometri og nødvendige tekniske installationer.

 

DOWNLOAD RAPPORTERNE

 

 ERFARINGER FRA 20 TRÆBYGGERIER – EKSISTERENDE TRÆBYGGERIER 2021

Af: Alexandra Wittchen og Torben Valdbjørn Rasmussen

 KLIMAPÅVIRKNINGER FRA 20 TRÆBYGGERIER – LCA PÅ EKSISTERENDE TRÆBYGGERIER

Af: Camilla Ernst Andersen, Liv Kristensen Stranddorf, Alexandra Wittchen, Freja Nygaard Rasmussen og Harpa Birgisdóttir. 

 

OM FORSKNINGSPROJEKTET

De to nye rapporter er en del af forskningsprojektet "Dokumentations- og forskningsindsats – Klima og miljø ved anvendelse af træ i byggeriet ". VILLUM FONDEN har støttet projektet med 6,25 mio. kr. til at etablere en ny regnemodel og udvikle nye forskningstalenter i form af ph.d.'ere. Realdania har støttet projektet med 1,5 mio. kr. til at indhente data og erfaringer på en række case-bygninger. Dette er sket i samarbejde med arkitekter, ingeniører eller bygningskonstruktører fra tegnestuerne Lendager Group, Tegnestuen Vandkunsten, Arkitema og C.F. Møller

 

KILDE : BUILD - INSTITUT FOR BYGGERI, BY OG MILJØ